Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Wykaz wniosków i formularzy

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
2. Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 01 maja 2004r. w państwach należących do Unii Europejskiej
3. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
4. Wniosek o wpisanie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
5. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
8. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
9. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
10. Wniosek o zmianę imienia/imion, nazwiska


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)


 

Ewidencja ludności i dowody osobiste

1. Formularz zgłoszenia pobytu stałego
2. Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
3. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
4. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
5. Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
6. Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o (zameldowaniu, wymeldowaniu, liczbie/braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem)
8. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
9. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
10. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
11. Wniosek o udostępnienie danych (z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru PESEL)
12. Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym z pobytu stałego/czasowego
13. Wzór pełnomocnictwa


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Drukuj

facebook google plus one