Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Słubice położonego w miejscowości Pławidło nr 9/2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w miejscowości Pławidło.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w Słubicach przy ul. Słowackiego.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A stanowiącego własność Gminy Słubice położonego w Słubicach przy ulicy 1 Maja 23 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego w Słubicach przy ulicy 1 Maja 10 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 12 Kunice.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
lp. położenie numer
działki powierzchnia cena
nieruchomości
netto księga wieczysta wadium
1 obręb 12 Kunice 148/5 0,0615 ha 11.000,00 zł nr GW1S/00022338/3 2.000,00
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT
w stawce 23%.
Zgodnie z zapisami działu III księgi wieczystej nr GW1S/00022338/3 nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością o treści „Odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela ewidencyjnej działki gruntu numer 148/11, objętej księgą wieczystą GW1S/00033868/7, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę numer 148/12 objętą niniejszą księgą wieczystą, pasem o szerokości 5 metrów, biegnącym zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do aktu notarialnego,
Rep. A nr 11647/2017 – do działki gruntu o numerze 148/11. Przedmiot wykonywania - działka numer 148/12”. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów
i hipotek.
Przeznaczenie działki: zgodnie z uchwałą nr XXVI/258/2001 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 22 lutego 2001 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 15, poz. 171 z dnia 28 maja 2001 r. działka
o nr ewid. 148/5 obręb nr 12 Kunice znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 6MN „tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego” o zapisie: „tereny funkcji mieszkaniowych w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z możliwością towarzyszącej, wbudowanej w budynek, nieuciążliwej funkcji usługowej. Budynki parterowe z poddaszem użytkowym. Dachy o nachyleniu 40 - 100% z kalenicą równoległą do granicy frontowej. Poziom posadzki parteru ustala się na wysokości
30 - 50 cm ponad poziom przyległej ulicy. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zawiera rysunek planu. Ustala się wskaźnik zainwestowania działek
w wysokości do 0,2. Dla ewentualnych zorganizowanych form inwestowania wyznacza się tereny oznaczone symbolami 9MN, 10MN, 11MN i 12MN.”
Opis nieruchomości – działka niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, położona w środkowej części miejscowości Kunice, przy bocznej drodze biegnącej prostopadle do głównej osi komunikacyjnej wsi. Działka posiada wielokątny kształt zbliżony do odwróconej litery „L”. Ukształtowanie powierzchni terenu o nieznacznych zróżnicowaniach, różnice wysokości względnych do około 1 m. Teren porośnięty wysoką trawą, pojedynczymi zakrzaczeniami oraz dwoma drzewami akacji. Drzewostan przedstawia wartość opałową. W otoczeniu nieruchomości znajdują się: budynek gospodarczy dla rolnictwa, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W odległości około 200 m na południe znajduje się dolina rzeki Odry. Uzbrojenie terenu – działka posiada bezpośredni dostęp do drogi, dojazd drogą gruntową o nawierzchni utwardzonej kruszywem. W pasie drogowym znajduje się wodociąg, w odległości około 50 m przebiega linia elektroenergetyczna.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe
w Słubicach przez nieruchomość nie przebiega uzbrojenie techniczne. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do ewidencji. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt,
po dokonaniu niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej
na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium wraz
z podaniem w tytule przelewu numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie
nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu
6 lipca 2018 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu do godz. 1045 dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo wypis
z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami z poświadczonym urzędowo podpisem. Wspólnicy spółek cywilnych winni przedłożyć zgodę współmałżonka na udział spółki cywilnej
w przetargu na odpłatne nabycie nieruchomości, przy czym podpis współmałżonka winien być urzędowo poświadczony.
Małżonkowie posiadający wspólność ustawową majątkową małżeńską muszą wziąć udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na udział w przetargu na odpłatne nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego, przy czym złożony na udzielonym pełnomocnictwie podpis winien być urzędowo poświadczony. Małżonek nabywający nieruchomość do majątku osobistego winien przedłożyć przed rozpoczęciem przetargu pisemne oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej uczestnik przetargu winien okazać umowę majątkową lub prawomocny wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej netto.
Organizator przetargu nie dopuszcza przeniesienia prawa do zawarcia umowy na inną osobę fizyczną lub prawną.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym oferentom i uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie braku odmiennej dyspozycji wpłata wadium dokonana przelewem zostanie zwrócona na ten sam rachunek bankowy,
z którego były przelane środki finansowe. W przypadku jeżeli oferent lub uczestnik przetargu wyrazi wolę zwrotu wadium na inne konto niż to, z którego dokonano przelewu oraz w przypadku wniesienia wpłaty gotówkowej, należy w dniu zamknięcia przetargu złożyć stosowną dyspozycję ze wskazaniem numeru konta bankowego,
na które winny zostać zwrócone środki finansowe z tytułu wpłaty wadium.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu Gmina Słubice może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U.
z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Słubice.
Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach
przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację
o publikacji ogłoszenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Słubickiej.

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219
na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600
lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice

Więcej Drukuj

Zarządzenie - podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Słubic z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Więcej Drukuj

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów gminnych

Burmistrz Słubic
przypomina o konieczności uiszczenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych.
Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego należy wnosić w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach nr 06 8371 0009 0009 5514 2000 0230.
Informację o wysokości opłaty można uzyskać po numerami telefonów:
- 95 737 20 49,
- 95 737 20 36,
- 95 737 20 38.

Więcej Drukuj

INFORMACJA dla interesantów Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury

Więcej Drukuj

Analiza społeczno-ekonomiczna transgranicznego obszaru miejskiego Słubice/ Frankfurt nad Odrą

W wyniku realizacji wspólnego transgranicznego projektu urzędy miejskie w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą opracowały wspólnie broszurę. Celem projektu jest zintensyfikowanie i pogłębienie współpracy obydwu urzędów poprzez wymianę danych i informacji z zakresu gospodarki przestrzennej.

Więcej Drukuj

facebook google plus one